കൂടുതൽ‍ വായിക്കൂ

എല്ലാം കാണുക

തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ അംഗമാവാം: നേടാം നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ

കേരള തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും അവ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നുള…

അസാപ്പിൽ ഇന്റൻഷിപ്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം പദ്ധതിയായ അഡീഷണൽ സ്റ്റീൽ അക്വിസിഷൻ  പ്രോഗ്രാം(അസാപ് ) ആ…

പിഎസ്സിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകളും നിയമന പ്രക്രിയയും പരിചയപ്പെടാം

പിഎസ്സി സർക്കാറിന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നിയമന നടപടികളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നുണ…

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അവസരം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ നിലവിലുള്ള…

കൂടുതൽ‍ പോസ്റ്റുകള്‍‌ ലോഡുചെയ്യുക ഫലങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല